Tractament de dades personals

Els drets sobre aquesta aplicació són titularitat de Dinàmig Agència D'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa/ Ajuntament d’Olot, amb CIF P1700098E domicili a Carrer Bisbe Lorenzana 15, 17800 d’Olot, telèfon 972 26 01 52 i adreça electrònica info@dinamig.cat.

En descarregar-se l’aplicació L’USUARI de l’aplicació obté una llicència d’ús no exclusiva, condicionada al compliment de les condicions que figuren en el present document.

DinàmiG no es responsabilitza de les pèrdues d’informació motivades per la sostracció, pèrdua o avaria del dispositiu que s’utilitzi per accedir a l’APP. Podrà modificar en qualsevol moment la configuració, estructura, menús i les condicions del servei, així com suspendre’ls de manera temporal o definitiva. En cas d’efectuar operacions de manteniment, actualització o millora, els serveis es podran suspendre temporalment sense necessitat de preavís.

Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament de l'aplicació i la prestació dels serveis que ofereix es requereix tractar dades dels USUARIS. L’Associació la Garrotxa, Terra d’acolliment turístic (en endavant Turisme Garrotxa) tracta les dades dels USUARIS de Garrotxa Approp per encàrrec del DinàmiG-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, que ha considerat necessari oferir els serveis als establiments de la comarca de la Garrotxa. El Responsable del tractament de les dades és DinàmiG-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa. Turisme Garrotxa tracta les dades en qualitat d’encarregat del tractament en el sentit que indiquen els articles 4.8 i 28 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades). La utilització de l’aplicació comporta acceptar el tractament de les dades personals en els termes i amb l’abast necessari per oferir el servei. Les dades seran tractades únicament per prestar els serveis descrits. La pròpia aplicació permet a l’USUARI modificar el seu perfil i actualitzar les seves dades personals. L’USUARI respon de la veracitat de les dades que aporti. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, oposició al tractament, limitació del tractament, supressió i portabilitat) els USUARIS de l’aplicació poden adreçar-se a info@dinamig.cat i en què l’aplicació és operativa com a responsable del tractament. Es pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades del DinàmiG-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa a www.dinamig.cat.

Les EMPRESES COL·LABORADORES DE GARROTXA APPROP que vulgui utilitzar el sistema Approp amb l’opció 2 hauran de demanar el consentiment als seus treballadors abans de registrar-los com a USUARIS del servei. Les empreses, tractaran les dades com a responsable del tractament per acreditar l’autorització d’aquesta comunicació de dades. No comunicaran les dades a terceres persones i les eliminaran a petició del treballador, immediatament després de la seva sol·licitud. Per exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, oposició al tractament, limitació del tractament, supressió i portabilitat) els treballadors podran adreçar-se a info@dinamig.cat.